มุสลิมไทยเป็นใคร

มุสลิมไทย หมายถึง ชาวไทยมุสลิมหรือประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยนำศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต อ่านเพิ่มเติม มุสลิมไทยเป็นใคร